ประโยชน์ที่ได้รับ จากการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

1. ลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว เพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์

2. ทุ่นเวลาในการตากแห้งน้อยลงเมื่อเทียบกับการตากแห้งตามธรรมชาติ เพราะในโรงอบมีความร้อนมากกว่า และมีพัดลมช่วยดูดึวามชื้นออกจากโรงอบ

3. ผลผลิตที่ตาก สะอาด ไม่มีฝุ่น ควัน แมลงวัน ลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ

4. ผลผลิตมีสีสันสวยงามโดยเฉพาะการอบกล้วย จะเนื้อนุ่ม และหวานกว่าการตากแห้งตามธรรมชาติ

5. ฝนตกก็ไม่ทำให้ผลผลิตเสียหาย ไม่ต้องรีบวิ่งเก็บเมื่อฝนตก ใช้แรงงานคนน้อย

6. ช่วยให้เกษตรกร หรือผู้มีสินค้าเกษตรในท้องถิ่น แปรรูปได้ง่ายขึ้น สะอาดขึ้น เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้ท้องถิ่นหรือชุมชนของท่าน

7. ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย และสะดวกในการใช้งาน

8. อายุการใช้งานนานเป็น 10 ปี ลงทุนครั้งเดียว ประหยัดต้นทุนเป็น 10 ปี

ระบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกแบบ พพ. 3 ขนาด (6X8 ม. , 8X12 ม. , 8X20 ม. )