fbpx

บล็อก/บทความ

Home » บล็อก/บทความ

การแปรรูปสมุนไพร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การแปรรูปสมุนไพรฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรใกล้ตัว ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง สามารถนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยตาก ที่ผ่านการทำแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบล่าโดม)

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กล้วยตากมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมที่บริโภคได้ทันที และรูปแบบใหม่ๆที่ได้พัฒนาขึ้น เช่น กล้วยตากเคลือบช็อคโกแลต ธัญพืชอัดแท่งผสมกล้วยตาก กัมมี่เจลลี่กล้วยตาก แยมกล้วยตาก ไส้พายกล้วยตาก กล้วยตากซูชิโรล กล้วยตากลูกเกด เป็นต้น

แปรรูปหญ้าหวานทดแทนน้ําตาล

การแปรรูปเพิ่มค่าสินค้าเกษตรหญ้าหวาน (Stevia) จัดเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กําลังมาแรงเนื่องจากใบหญ้าหวานมีสารประกอบที่สามารถทดแทนน้ําตาลได้เป็นอย่างดี ทั้งยังให้ความหวานที่มากกว่าน้ําตาลถึง 300 เท่า

การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านเป็นผง

การแปรรูปเพิ่มค่าสินค้าเกษตรนั้นไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสมุนไพรหายากเท่านั้น สมุนไพรบ้านๆ อย่าง ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด นอกจากจะนํามาทําอาหารหรือเป็นส่วนประกอบอาหารจานอร่อยแล้ว ...

แปรรูปผลไม้เป็น”ข้าวเกรียบ” เพิ่มวิตามิน-ใยอาหารสร้างรายได้

ประเทศไทย...เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักและผลไม้ที่สำคัญจำพวก ทุเรียน ลิ้นจี่ มังคุด ลำไย สับปะรด ฯลฯผลไม้ที่ให้ผลผลิตในฤดูกาล มักจะออกมามากจนล้นตลาด ...